Terveydeksi.fi -uutiset

Terveydeksi! Digilehti

Lue tästä uusin Terveydeksi-lehti netissä.

Tietosuojaseloste
APTEEKIN YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE
Kauhajoen Nuotti Apteekin yleinen tietosuojaseloste.
Voimassa 29.11.2023 alkaen.
Tämä on Kauhajoen Nuotti Apteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käydessäsi Kauhajoen Nuotti Apteekin (myöh. Nuotti Apteekki) verkkosivustolla, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.
1 Rekisterinpitäjä
Kauhajoen Nuotti Apteekki, y-tunnus 2547349-6 Puistotie 51, 61800 Kauhajoki
Pharmal Oy, y-tunnus 3318455-5
Puistotie 51, 61800 Kauhajoki
2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Jouni Malin
jouni.malin@apteekit.net
puhelin: 06 2337114
3 Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Apteekkitoiminnan harjoittaminen ja siihen liittyvien velvoitteiden sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterin tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuoja- sekä apteekkitoimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Kameravalvontarekisteriä pidetään apteekin omaisuuden suojaksi, sekä rikosten torjumiseksi ja paljastamiseksi. Tämän lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan turvallisuutta.
4 Rekisterin tietosisältö
4.1 Reseptiasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

•  etunimi, sukunimi
•  henkilötunnus
•  yrityksen nimi ja y-tunnus
•  kaikki reseptille tallennettavat tiedot
•  eläinlääkereseptistä lisäksi eläimen omistajan yhteystiedot
•  osto- ja maksutapahtumat
•  sitoumustiedot, työpaikkakassatieto
•  Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus
•  erityisluvat ja alkoholireseptit
•  reseptipalvelun suostumukset
•  lääkehoidon ohjaukseen liittyvät kirjaukset
•  asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. allergiat, toiveet liittyen lääkkeiden toimitukseen yms.
•  puhelinnumero ja/tai sähköposti lääkehoidon tukipalveluihin hyödynnettäväksi asiakkaan itse luovuttaessa tiedot apteekille esim. lääkkeiden saatavuustietoja varten.

4.2 Tiliasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä laskutussopimuksen solmineista asiakkaista kohdassa 1 (reseptiasiakkaat) lueteltujen lisäksi:
•  suoramaksu, e-laskutiedot ym.
•  edunvalvojan tiedot
•  laskutusosoite
•  laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot
•  mahdollinen koti- tai hoivakotitieto
e-lasku tai suoramaksusanoma pankista apteekkiin sisältää seuraavat tiedot:
•  etu- ja sukunimi
•  henkilötunnus (asiakkaan tunnistus)
•  IBAN tilinumero
4.3 Annosjakeluasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä annosjakeluasiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1 (reseptiasiakkaat) lueteltujen lisäksi:
•  hoitokodin tai asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty
•  annosjaeltavat lääkevalmisteet annosjakeluajankohtineen
•  muu annosjakeluasiakkaan lääkitys
•  annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio
4.4 Kuljetuspalveluasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä annosjakeluasiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1 (reseptiasiakkaat) lueteltujen lisäksi:
•  asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
4.5 Lääkityksen tarkistus- ja lääkityksen arviointipalveluasiakkaat
•  tarkistuspalveluraportit ja -suostumukset sisältäen nimen, henkilötunnuksen, lääkitystiedot ja lääkitykseen liittyvät huomiot sekä palvelun toteutuksessa käytetyt terveystiedot
4.6 Apteekkisopimusasiakkaat
Rekisteriin tallennetaan tieto asiakkaasta, häntä koskevasta lääkäristä ja sopimukseen piiriin kuuluvista lääkkeistä sekä sopimusapteekista. Apteekki toimii rekisterinpitäjänä ja Suomen apteekkariliitto ylläpitää tietojenvälityspalvelua.
4.7 EasyMedi hoitotietopalveluasiakkaat
Nimi, henkilötunnus, hoitoyksikkö, tilaustiedot
4.8 Schengen-todistukset
•  nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, osoite, puhelinnumero, henkilöllisyystodistuksen tai passin numero, kansalaisuus, sukupuoli, hoitava lääkäri, hoitopaikan yhteystiedot, matkan kesto, lääkkeen tarkat tiedot ja apteekin tiedot.
4.9 Vaaralliset kemikaalit
Myrkyllisiä kemikaaleja tai lähtöaineita ostaneiden henkilöiden nimi, henkilötunnus, osoite, luovutetun kemikaalin tiedot, kemikaalin käyttötarkoitus.
4.10 Tallentava kameravalvonta
Kuva- ja äänimateriaali henkilöistä apteekin tiloissa.
5 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Verkkosivujen käyttäminen.
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, reseptikeskuksesta saatavat tiedot sekä Kelan suorakorvauskyselypalvelun kautta saatavat sairasvakuutustiedot.
6 Tietojen luovutus ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU-maiden ulkopuolelle.
Nuotti Apteekki ei luovuta asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
•  reseptikeskukseen apteekin sähköistämien reseptien tiedot
•  reseptikeskukseen tiedot toimitetuista resepteistä
•  Kelalle tiedot sv-korvatuista ostoista
•  maksusitoumuksen myöntäjälle kuten Kelalle, kunnalle tai vakuutusyhtiölle tiedot maksusitoumuksella toimitetuista ostoista
•  työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista
•  maksutietojen luovuttaminen korttimaksuista Nets Oy:lle
•  Ostokerran tietojen ja maksutietojen luovutus teknisten ongelmien yhteydessä järjestelmätoimittaja Receptum Oy:lle tilanteen selvittelyä varten.
•  Terveydenhuollon valvontatilanteista voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle esim. Valviralle, Fimealle ja Avi:lle.
Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tehtävät tietojen luovutukset:
•  annosjakelun yhteydessä annosjakeluyksikölle toimitetaan tiedot tilattavista jaksosta sekä asiakkaasta
•  tiliasiakkaiden laskutuksen ja perinnän hoitaa Ropo Capital Oy.
•  apteekkisopimuksen yhteydessä apteekkisopimustietojen jakaminen muiden apteekkien kanssa, tietojen välitykseen käytetään Suomen Apteekkariliiton ylläpitämää palvelinta
7 Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai muun erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla määriteltävän ajan.
Apteekkiasiakkaiden tiedot poistuvat aktiivirekisteristä 13 kuukauden jälkeen, jos asiakas ei ole asioinut tuona aikana apteekissa.
Reseptitietoja säilytetään arkistoituna rekisterissä lain velvoittaman säilytysajan.
Huumausainekirjanpitoa sekä säilytettäväksi määrättyjä pkv- ja huumausainereseptejä säilytetään lain vaatimat 6 vuotta toimitusvuoden päättymisestä.
Asiakkaan tiliasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään apteekin asiakasrekisterissä sopimuksen voimassaoloajan. Tilimyynnin laskutustietoja säilytetään lain vaatiman ajan.
Lääkityksen tarkistus- ja arviointipalveluun liittyviä tietoja säilytetään 2 vuoden ajan tarkistuksen suoritusvuoden päättymisestä.
Apteekkisopimustietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan.
Schengen-todistuskopiota säilytetään Fimean ohjeen mukainen aika.
Vaarallisten kemikaalien luovutustietoja säilytetään 5 vuotta luovutusvuoden päättymisestä.
8 Rekisterisuojauksen perusteet
Apteekissa on käytössä Receptum Oy:n toimittama MAXX-apteekkijärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaotellaan käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin A ja B. MAXX on A-luokan järjestelmä (=Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), joka on Kelan yhteistestauksessa sekä tietoturva-auditoinnissa virallisesti hyväksytty apteekkijärjestelmä.
Apteekin tilat on suojattu teknisin ja rakenteellisin ratkaisuin siten, että tietosuojan piiriin kuuluviin tietoihin pääsee käsiksi vain siihen oikeutetut työntekijät. Tietojärjestelmiin pääsyä kontrolloidaan salasanoin, ammattikortein ja työtehtäväkohtaisilla oikeuksilla. Työntekijöillä on salassapitosopimus.
9 Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaana sinulla on oikeus:
•  saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
•  pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista
•  peruuttaa antamasi suostumus osittain tai kokonaan
•  tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi reseptitiedot) tai oikeus.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi
10 Evästeet
Nettisivumme käyttää Google Analytics–evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.
Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa).
11 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Palveluiden kehityksen tai lainsäädännön muuttuessa pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.
Tietosuojaseloste
APTEEKIN YLEINEN TIETOSUOJASELOSTE
Kauhajoen Nuotti Apteekin yleinen tietosuojaseloste.
Voimassa 29.11.2023 alkaen.
Tämä on Kauhajoen Nuotti Apteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käydessäsi Kauhajoen Nuotti Apteekin (myöh. Nuotti Apteekki) verkkosivustolla, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.
1 Rekisterinpitäjä
Kauhajoen Nuotti Apteekki, y-tunnus 2547349-6 Puistotie 51, 61800 Kauhajoki
Pharmal Oy, y-tunnus 3318455-5
Puistotie 51, 61800 Kauhajoki
2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Jouni Malin
jouni.malin@apteekit.net
puhelin: 06 2337114
3 Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste
Apteekkitoiminnan harjoittaminen ja siihen liittyvien velvoitteiden sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterin tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuoja- sekä apteekkitoimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Kameravalvontarekisteriä pidetään apteekin omaisuuden suojaksi, sekä rikosten torjumiseksi ja paljastamiseksi. Tämän lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan turvallisuutta.
4 Rekisterin tietosisältö
4.1 Reseptiasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

•  etunimi, sukunimi
•  henkilötunnus
•  yrityksen nimi ja y-tunnus
•  kaikki reseptille tallennettavat tiedot
•  eläinlääkereseptistä lisäksi eläimen omistajan yhteystiedot
•  osto- ja maksutapahtumat
•  sitoumustiedot, työpaikkakassatieto
•  Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus
•  erityisluvat ja alkoholireseptit
•  reseptipalvelun suostumukset
•  lääkehoidon ohjaukseen liittyvät kirjaukset
•  asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. allergiat, toiveet liittyen lääkkeiden toimitukseen yms.
•  puhelinnumero ja/tai sähköposti lääkehoidon tukipalveluihin hyödynnettäväksi asiakkaan itse luovuttaessa tiedot apteekille esim. lääkkeiden saatavuustietoja varten.

4.2 Tiliasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä laskutussopimuksen solmineista asiakkaista kohdassa 1 (reseptiasiakkaat) lueteltujen lisäksi:
•  suoramaksu, e-laskutiedot ym.
•  edunvalvojan tiedot
•  laskutusosoite
•  laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot
•  mahdollinen koti- tai hoivakotitieto
e-lasku tai suoramaksusanoma pankista apteekkiin sisältää seuraavat tiedot:
•  etu- ja sukunimi
•  henkilötunnus (asiakkaan tunnistus)
•  IBAN tilinumero
4.3 Annosjakeluasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä annosjakeluasiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1 (reseptiasiakkaat) lueteltujen lisäksi:
•  hoitokodin tai asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty
•  annosjaeltavat lääkevalmisteet annosjakeluajankohtineen
•  muu annosjakeluasiakkaan lääkitys
•  annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio
4.4 Kuljetuspalveluasiakkaat
Rekisterissä voidaan käsitellä annosjakeluasiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1 (reseptiasiakkaat) lueteltujen lisäksi:
•  asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
4.5 Lääkityksen tarkistus- ja lääkityksen arviointipalveluasiakkaat
•  tarkistuspalveluraportit ja -suostumukset sisältäen nimen, henkilötunnuksen, lääkitystiedot ja lääkitykseen liittyvät huomiot sekä palvelun toteutuksessa käytetyt terveystiedot
4.6 Apteekkisopimusasiakkaat
Rekisteriin tallennetaan tieto asiakkaasta, häntä koskevasta lääkäristä ja sopimukseen piiriin kuuluvista lääkkeistä sekä sopimusapteekista. Apteekki toimii rekisterinpitäjänä ja Suomen apteekkariliitto ylläpitää tietojenvälityspalvelua.
4.7 EasyMedi hoitotietopalveluasiakkaat
Nimi, henkilötunnus, hoitoyksikkö, tilaustiedot
4.8 Schengen-todistukset
•  nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, osoite, puhelinnumero, henkilöllisyystodistuksen tai passin numero, kansalaisuus, sukupuoli, hoitava lääkäri, hoitopaikan yhteystiedot, matkan kesto, lääkkeen tarkat tiedot ja apteekin tiedot.
4.9 Vaaralliset kemikaalit
Myrkyllisiä kemikaaleja tai lähtöaineita ostaneiden henkilöiden nimi, henkilötunnus, osoite, luovutetun kemikaalin tiedot, kemikaalin käyttötarkoitus.
4.10 Tallentava kameravalvonta
Kuva- ja äänimateriaali henkilöistä apteekin tiloissa.
5 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Verkkosivujen käyttäminen.
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, reseptikeskuksesta saatavat tiedot sekä Kelan suorakorvauskyselypalvelun kautta saatavat sairasvakuutustiedot.
6 Tietojen luovutus ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU-maiden ulkopuolelle.
Nuotti Apteekki ei luovuta asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
•  reseptikeskukseen apteekin sähköistämien reseptien tiedot
•  reseptikeskukseen tiedot toimitetuista resepteistä
•  Kelalle tiedot sv-korvatuista ostoista
•  maksusitoumuksen myöntäjälle kuten Kelalle, kunnalle tai vakuutusyhtiölle tiedot maksusitoumuksella toimitetuista ostoista
•  työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista
•  maksutietojen luovuttaminen korttimaksuista Nets Oy:lle
•  Ostokerran tietojen ja maksutietojen luovutus teknisten ongelmien yhteydessä järjestelmätoimittaja Receptum Oy:lle tilanteen selvittelyä varten.
•  Terveydenhuollon valvontatilanteista voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle esim. Valviralle, Fimealle ja Avi:lle.
Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tehtävät tietojen luovutukset:
•  annosjakelun yhteydessä annosjakeluyksikölle toimitetaan tiedot tilattavista jaksosta sekä asiakkaasta
•  tiliasiakkaiden laskutuksen ja perinnän hoitaa Ropo Capital Oy.
•  apteekkisopimuksen yhteydessä apteekkisopimustietojen jakaminen muiden apteekkien kanssa, tietojen välitykseen käytetään Suomen Apteekkariliiton ylläpitämää palvelinta
7 Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai muun erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla määriteltävän ajan.
Apteekkiasiakkaiden tiedot poistuvat aktiivirekisteristä 13 kuukauden jälkeen, jos asiakas ei ole asioinut tuona aikana apteekissa.
Reseptitietoja säilytetään arkistoituna rekisterissä lain velvoittaman säilytysajan.
Huumausainekirjanpitoa sekä säilytettäväksi määrättyjä pkv- ja huumausainereseptejä säilytetään lain vaatimat 6 vuotta toimitusvuoden päättymisestä.
Asiakkaan tiliasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään apteekin asiakasrekisterissä sopimuksen voimassaoloajan. Tilimyynnin laskutustietoja säilytetään lain vaatiman ajan.
Lääkityksen tarkistus- ja arviointipalveluun liittyviä tietoja säilytetään 2 vuoden ajan tarkistuksen suoritusvuoden päättymisestä.
Apteekkisopimustietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan.
Schengen-todistuskopiota säilytetään Fimean ohjeen mukainen aika.
Vaarallisten kemikaalien luovutustietoja säilytetään 5 vuotta luovutusvuoden päättymisestä.
8 Rekisterisuojauksen perusteet
Apteekissa on käytössä Receptum Oy:n toimittama MAXX-apteekkijärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaotellaan käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin A ja B. MAXX on A-luokan järjestelmä (=Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), joka on Kelan yhteistestauksessa sekä tietoturva-auditoinnissa virallisesti hyväksytty apteekkijärjestelmä.
Apteekin tilat on suojattu teknisin ja rakenteellisin ratkaisuin siten, että tietosuojan piiriin kuuluviin tietoihin pääsee käsiksi vain siihen oikeutetut työntekijät. Tietojärjestelmiin pääsyä kontrolloidaan salasanoin, ammattikortein ja työtehtäväkohtaisilla oikeuksilla. Työntekijöillä on salassapitosopimus.
9 Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaana sinulla on oikeus:
•  saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
•  pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista
•  peruuttaa antamasi suostumus osittain tai kokonaan
•  tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi reseptitiedot) tai oikeus.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi
10 Evästeet
Nettisivumme käyttää Google Analytics–evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.
Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa).
11 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Palveluiden kehityksen tai lainsäädännön muuttuessa pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.